Berekfürdő-nyári tábor, 2019.
Éjféli mise, 2019. december 25.
Elsőáldozás, 2019.
Erzsébet kenyerek megáldása, 2019.november19.
Keresztény fesztivál a Kossuth téren
Gyertyaszentelés, 2019. február 2.
Keresztszentelés, Szőlőhegy, 2019.
Pásztorjáték, 2019.december 24.
Templombúcsú
Úrnapi szentmise és körmenet, 2019.

KATEKIZMUS - hitünk főigazságai, imák, hittan órákon tanult ismeretek, erkölcsi kérdések összefoglalása

Kérdések és válaszok bérmálásra készülőknek(2020.év)>>>

 


1. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Így szólt Isten a kiválasztott néphez a Sinai hegyen. A zsidóknak kinyilatkoztatta magát, hogy megtartsa őket az örök hitben. Ezért kellett nekik az igaz Istent tisztelniük, és nem volt szabad hamis isteneket követniük.
Mi, keresztények még jobban ismerjük az igaz Istent, hiszen nekünk egyszülött Fiában nyilatkoztatta ki önmagát. Úgy ismerjük meg őt, mint háromszemélyű Istent és a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyját. Őt, akitől az ószövetségben mint hatalmas Istentől féltek, úgy szerethetjük, mint atyánkat.

Ezért Isten ezt akarja tőled: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!

Milyen magatartásod Isten iránt?
Mint Isten gyermekének, eleven hittel kell lenned iránta. Ő szeret téged, és neked csatlakoznod szabad az egész teremtés és az egyház dicsőítő énekéhez, amelyet a háromszemélyű egy Istennek zeng.
Hitedet egyre szilárdabban alapozd meg imádság és hitből fakadó élet által; reménységben légy rendíthetetlen, és növekedj a szeretetben!

Kérdezd meg magadtól:
Hit
Fáradoztam-e azon, hogy hitemet megismerjem (hittantanulás, szentbeszéd, olvasmányok)?
Elkerültem-e mindent, ami kárt tehet hitemben? (Könyvek, folyóiratok, rádió, televízió, mozi)
Beszéltem-e helytelenül hitemről?
Szégyelltem-e megvallani, hogy keresztény vagyok?

Remény
Nem voltam-e félőn aggályos vagy kicsinyhitű? Kétségbeesett?
Kételkedtem-e Isten irgalmában?
Vétkeztem-e Isten irgalmába vetett könnyelmű bizakodással?

Szeretet
Szerettem-e Istent?
Szívből szerettem-e Jézust?

Imádság

Imádkoztam-e kísértés idején?
Elvégeztem-e napi imáimat?
Áhítatosan és buzgón imádkoztam-e?
Elvégeztem-e az előző gyónáskor feladott elégtételt? (Ha nem, tedd meg, mihelyt lehet. Ha nem emlékszel már rá, vagy nem tudod elvégezni, kérj a paptól, akinél gyónsz, másik elégtételt, amit más gyóntatóatyánál végeztél.)


2. parancsolat: Istennek nevét hiába ne vedd!
Így intette Isten a zsidókat, akik ismerték az élő Isten nevét. Mi, keresztények még jobban ismerjük az igaz Isten nevét. Ő a mi Atyánk. Ismerjük Jézus Krisztus, a mi Megváltónk nevét is; anyjának, Máriának és más szentnek nevét is.

Ezért azt kívánja Isten tőled:
Ezeket a szent neveket áhítattal és szeretettel említsd, ne pedig könnyelműen vagy haragodban ejtsd ki méltatlanul! Szent áhítattal állj a nagy, mindenütt jelenvaló Isten előtt, különösen szentáldozáskor.

Kérdezd meg magadtól:

Beszéltem-e tiszteletlenül Istenről vagy szent dolgokról?
Tréfát űztem-e velük kapcsolatban?
Tisztességtudóan viselkedtem-e a templomban?
Gyóntam-e érvénytelenül? Elhallgattam-e szándékosan valami súlyos bűnt? Milyent? Mikor?
Áldoztam-e méltatlanul?
Átkozódtam-e? Ígértem-e valamit meggondolatlanul Istennek?
Megtartottam-e ígéretemet?


3. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!
Hat napig dolgozz, és intézd el minden ügyedet, a hetedik napon ne dolgozz, és másokat se dolgoztass!

Isten ezt kívánja tőled:

Ezen a napon ott kell ünnepelned a szentmiseáldozaton, amint ezt Jézus megparancsolta a következő szavakkal: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!
A szentmise megünneplése vasárnapokon és parancsolt ünnepeken kötelességed. Ezt szívesen kell teljesítened, de munkanapokon is szívesen járj misére. Járulj gyakran szentáldozáshoz, szakíts időt magadnak vasárnap a csendes elmélkedésre!

Kérdezd meg magadtól:
Mulasztottam-e vasár- és ünnepnap szentmisét?
Elkéstem-e szentmiséről?
Áhítatosan vettem-e részt a szentmisén?
Egészséges felfrissülésre és elmélkedésre fordítottam-e a vasárnapokat és a parancsolt ünnepnapokat?4. parancsolat: Tiszteld atyádat és anyádat!
így hosszú életű leszel, és boldog abban az országban, amelyet Urad, Istened tenéked fog adni!

Ilyen parancsot ad Isten az ószövetségben a gyermekeknek, hiszen atyjuknak és anyjuknak köszönhették, hogy a választott néphez tartoztak. Csak aki tisztelte szüleit, volt méltó arra, hogy az ígéret földjén éljen. Mennyivel inkább kell neked, az újszövetség Istene gyermekének szeretned szüleidet! Isten után ők ajándékoztak neked életet. Nekik köszönheted, hogy megkereszteltek, és az igaz hitben nőttél fel.

Ezért Isten azt kívánja tőled:

Tiszteld és szeresd szüleidet, engedelmeskedj nekik, és imádkozz értük!
Elöljáróidat, tanítóidat és lelkipásztoraidat is tiszteld, és engedelmeskedj nekik, akik téged Isten megbízásából vezetnek és tanítanak!

Kérdezd meg magadtól:

Szégyelltem-e szüleimet?
Szívtelen voltam-e velük szemben? Hibáikat megbocsátottam-e?
Engedelmeskedtem-e szüleimnek azonnal, szívesen?
Segítettem-e nekik? Barátságos, hálás voltam-e?
Imádkoztam-e szüleimért?
Okoztam-e bánatot nekik?
Visszaéltem-e bizalmukkal? Hazudtam-e nekik?
Tiszteletlen voltam-e nevelőimmel szemben?
Engedelmeskedtem-e nekik?
Testvéreimmel szemben nem voltam-e türelmetlen, akaratos, szeszélyes, veszekedő, basáskodó?
Hogyan viselkedtem családom többi tagjával szemben? (Nagyszülőkkel, nagybácsikkal, nagynénikkel, azokkal, akik a háztartásban segítenek?)


5. parancsolat: Ne ölj!

Már Káinnak is ezt parancsolta a lelkiismeret hangja, amikor testvérét meg akarta ölni. Így parancsolta az Úr is a Sinai hegyen. De Jézus ezt tanítja nekünk: Nemcsak a gyilkos követ el bűnt felebarátja ellen, hanem az is, aki bosszantja testvérét, szidalmat szór rá, gyűlöli, vagy kárt tesz neki! Jézus aranyszabályt ad nekünk: Amit akarsz, hogy mások tegyenek neked, tedd te azt nekik!
Ezért Isten ezt kívánja tőled:

Szeresd felebarátodat! Neki is Isten az Atyja, mint neked, és ugyanaz a Krisztus váltotta meg, aki téged. Tégy jót másokkal, mint Atyád is a mennyben mindenkivel jót tesz.
Nem szabad felebarátodat gyűlölnöd, megvetned, szidalmaznod, megsértened vagy vele veszekedned. Lelkének sem okozhatsz kárt. Nem szabad őt bűnre csábítanod.
Kérdezd meg magadtól:

Segítettem-e mindenkinek, akivel a mindennapi életben találkoztam?
Otthon, iskolában, az utcán, munkahelyemen? Vagy önző voltam?
Segítettem-e felebarátomnak? Vagy talán keményszívű, szeretetlen, kellemetlen voltam vele szemben?
Mindig jó példát adtam?

Törekedtem-e arra, hogy jó viszonyban legyek másokkal? Bajtársias voltam? Vagy szeszélyes, tapintatlan, elviselhetetlen volt magatartásom?
Okoztam-e viszályt? Használtam-e sértő szavakat?
Gúnyoltam-e a gyengébbeket, vagy hagytam-e, hogy őket gúnyolják, kínozzák? Bosszúvágyó voltam? Nem akartam kibékülni?
Továbbmondtam-e elegendő ok nélkül mások hibáit?
Irigy, gőgös, kárörvendő voltam?
Kívántam-e másnak rosszat?
Mást csábítottam-e bűnre? Milyenre?
Törekedtem-e önmagam megismerésére, önuralomra, önnevelésre?

Küzdöttem-e hibáim ellen?
Könnyelmű gondatlanságból ártottam-e egészségemnek? Mértéktelen evéssel, ivással, alkoholfogyasztással, dohányzással?
Kitettem-e könnyelműen veszélynek életemet, egészségemet?


6. parancsolat: Ne paráználkodj !

Így parancsolta az Úr a választott népnek a Sinai hegyen. Ezzel a paranccsal védte az Úr a testet és a házastársi közösséget. Hiszen az Úr alkotta meg csodálatos módon a testet is, és magasztos feladatot szánt neki.
Az újszövetségben azonban a test is részt vesz kölcsönös módon a szentségek által az istengyermekség méltóságában. A test és a lélek szemérmessége védi az emberi méltóságot. Ezért bűn azt, ha a testet rosszra használva, eltorzítjuk annak szent voltát.

Ha egy férfi és egy nő a házasság szentségében Isten akarata szerint felbonthatatlan szövetségre lépett egymással, súlyos bűn részükről, ha megtörik ezt a szent kapcsolatot.
Ezért Isten azt kívánja tőled:

Őrizd meg testedet és lelkedet tisztának és szentnek! Légy illedelmes és szemérmes, mert a szeméremérzet és szégyenérzet a tisztaság leghűbb védelmezője! A test becsületérzése a szemérem. Gondos buzgalommal készülj tiszta életeddel a házasságra!
Kérdezd magadtól:

Foglalkoztam-e magamban készakarva tisztátalan gondolatokkal?
Beszéltem-e tisztátalanul? Avagy hallgattam-e akarva tisztátalan beszédet?
Meséltem, vagy szándékosan meghallgattam-e szemérmetlen tréfákat? Rajzoltam vagy írtam szemérmetlen dolgot?
Voltak-e tisztátalan vágyaim?
Néztem-e tisztátalan szándékkal képeket, embereket, vagy magamat?

Tettem-e, hagytam-e magammal tenni tisztátalan cselekedetet? Egyedül? Másokkal (férfiakkal, nőkkel, lányokkal, ifjakkal)? Hányszor?
Elkerültem-e a bűnre vezető alkalmakat? Elkerültem-e a rossz vagy veszélyes környezetet?
Tisztelettel gondoltam-e a szerelem és a házasság, az anyaság és az apaság titkára?

Tartózkodóan, nemesen és felelősségtudattal közeledtem-e másnemű embertársaimhoz, abban a tudatban, hogy egyazon Atya gyermekei vagyunk?
Imádkoztam-e kísértés idején, és megpróbáltam-e szabadulni a kísértéstől?
Gyengeségemet megbántam-e nyomban, és törekedtem-e újból bizakodóan arra, hogy megszerezzem Isten irgalmát és segítségét?

Tanulj meg várni, hogy érett légy!
Tanulj meg uralkodni magadon, hogy szabad légy!

7. parancsolat: Ne lopj!

Ezzel a paranccsal védte az Úr embertársaink vagyonát, javait. Senkinek sincs joga elvenni azt, ami a másé. Keresztény ember számára nagy szégyen, ha tolvajjá válik. Sokkal inkább kell a magunkéból adni másoknak, akik nélkülöznek, és megosztani velük, amink van.
Ezért Isten ezt kívánja:

Nem vehetsz el semmit, ami nem a tied. Sem szüleidtől, sem idegentől. Sem pénzt, se élelmet, semmi!
Szívesen meg kell osztanod mással, amid van. Irgalmas szívűnek kell lenned azok iránt, akik szükséget szenvednek. Ne légy se kapzsi, se irigy!

Kérdezd meg magadtól:
Loptam-e? Pénzt (mennyit)? Más dolgokat?
Visszaadtam-e, amit elvettem?
Megtartottam-e a talált dolgot, bár tudtam, kié?
Megrongáltam-e valamit, ami nem az enyém?
Keményszívű voltam-e másokkal szemben?
Pazarló voltam-e?


8. parancsolat: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
Ne rágalmazz és ne hazudj
Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

Ezekkel a szavakkal inti Isten a zsidókat, hogy ne mondjanak másról valótlant a törvény előtt, ha tanúskodni hívják őket.
Hasonlóképpen figyelmeztetett bennünket, keresztényeket Jézus, hogy óvakodjunk mindenféle hazugságtól. A ti szavatok legyen: igen-igen; nem-nem.
Szavunk hihető legyen. Keresztény embernek nem szabad hazudnia. Isten az igazság Istene, aki utálja a hazugságot. A hazugság atyja az ördög.
Ezért ezt kívánja tőled Isten:

Semmilyen körülmények között ne hazudj! Sem rosszindulatból, sem szükségben, sem tréfából. Amit mondasz, legyen igaz, és amit teszel, legyen igaz és becsületes.
Kérdezd meg magadtól:

Hazudtam-e? (Miért?)
Jobb tudomásom ellenére rosszat mondtam-e felebarátomról? (Rágalmazás.)
Szükség nélkül elmondtam-e felebarátom valódi hibáit? (Megszólás.)
Hagytam-e, hogy másokat büntessenek helyettem?
Csaltam-e iskolai munkámban?
Csaltam-e játékban?
Őszinte voltam-e, vagy többnek, jobbnak akartam-e látszani, mint amilyen vagyok?
Képmutató voltam-e?
Megőriztem-e a rám bízott titkokat, és nem fürkésztem-e mások titkait?
Adott szavamat megtartottam-e?


9. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!
Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad!
Így szólt Isten már az ószövetség népéhez. Nemcsak puszta magatartásunknak akart ura lenni, hanem az emberi szív legmélyebb megmozdulásainak is. Nekünk, keresztényeknek még inkább kell ügyelnünk lelkünk legrejtettebb indítékaira. Krisztus különösen a farizeusoknak csupán külsőségekben megnyilvánuló törvénytiszteletétől óvott bennünket. Tiszta lelkület, gondolkodásmód nélkül nem képzelhető el igazi erkölcsi cselekedet. Isten belénk lát és ismeri szívünke4t, s tudjuk, hogy a szerint ítél meg bennünket, ami ott tárul eléje

Ezért Isten ezt kívánja tőled: Ne törj házasságot!

Vizsgáld felül legrejtettebb szándékaidat, érzelmeidet, vágyaidat. Kutasd ki bűneid valódi forrását, mert a bűnök tulajdonképpen onnan származnak! Ha föltártad és jól megismerted rejtett rugóit, motívumait, leküzdésük is könnyebb lesz.

10. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!
Mire kötelez Isten tizedik parancsolata?
Isten tizedik parancsolata arra kötelez, hogy ne irigyeljük mások
anyagi és szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek..

HorgonyA hét "főbűn"
Önmagukban talán nem mindig nagy bűnök, de sok súlyos bűnnek forrásává, "fejévé" lehetnek:
1. A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A torkosság.
6. A harag.
7. A jóra való restség.

Kérdezd meg magadtól:
Hová ágaznak vissza azok a gyökerek, amelyekből bűneim táplálkoznak? (Gondolj a fő bűnre! Az ember gyakran ezekben találja meg bűneinek titkát.) Követtem-e el bűnt becsvágyból? Szeretetlenségből? Kapzsiságból? Türelmetlenségből? Elbizakodottságból? Kárörömből? Féltékenységből? Irigységből? Rosszindulatból?
Hiú, kevély voltam?

Nem beszéltem-e kelleténél többet magamról, saját dolgaimról, elért eredményeimről? Nem fordult-e elő, hogy mindent, ami jól sikerült, kizárólag a magam érdemeinek tulajdonítottam? Nem vagyok-e máris hiú, aki mások hízelgésében keresi és találja meg a maga elismerését? Meg tudom-e érteni a tréfát? Nem vagyok-e sértődékeny? Nem mutatom ki túl korán neheztelésemet?
A legkisebb sikertelenség nem szegi-e mindjárt jókedvemet?
Fösvény voltam?
Vonakodtam-e, ha valamit (vonalzót, könyvet, írószert) kölcsön kértek tőlem? Ha meg kellett osztanom valamimet másokkal?

Adtam-e eleget vagy talán nem adtam semmit , amikor jó célra gyűjtöttek csupán azért, mert sajnáltam a pénzt? Nem használtam-e társaim dolgait, eszközeit szívesebben, mint a sajátomét?
Irigy voltam?

Nem irigyeltem, ha mások valamiben megelőztek? Nem voltam féltékeny, ha másokat dicsértek? Nem voltam irigy, ha másoknak valami jól sikerült, ha szerencséjük volt? Nem örültem-e inkább annak, ha sikertelenség, kellemetlenség érte őket?
Haragos voltam?
Indulatos voltam? Lobbanékony? Tudtam-e minden esetben uralkodni indulataimon? Nem voltam-e erőszakos? Kötekedő? Ingerlékeny? Veszekedő? Nem tettem-e ezekkel magamat kiállhatatlanná környezetem számára?
Mértéktelen voltam?
Ettem-e túl sokat? Falánk voltam? Nem habzsoltam-e az ételt minden illemszabályt félretéve? Ivásban mértéktartó voltam-e?

Válogatós voltam-e? Ettem-e kelleténél több édességet, fagylaltot? Szívtam-e túl sok cigarettát?
Duzzogtam-e, ha olyan étel volt, amit én nem szeretek? Nem a legjobb falatot vettem-e ki mindig a tálból?
Mértéket tartottam-e szórakozásaimban? Moziba járásban? Rádió hallgatásban? Televízió nézésben? Sportban? Olvasásban? Táncban?
Nem hajhásztam-e valamilyen élvezetet különösebben?
Lusta voltam?
Felkeltem-e pontosan az előre eltervezett időben? Vagy sokáig henyéltem az ágyban, különösen szünidőben és vasárnap?

A megoldás kulcsa az, hogy Istent helyezzük a cselekvéseink középpontjába.. A keresztény magatartás nem abból áll, hogy megpróbálunk jók lenni, vagy jót tenni. A kereszténység lényege az, hogy Isten álljon erkölcsi döntéseink előterében.


A főparancs
"És megkérdezte Jézust egy a törvénytudók közül: Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben? Jézus azt mondta neki:
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (Mk 12,30-31)
Búcsúbeszédében Jézus "új parancsot" adott nekünk:

"Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!" (Jn 13,34)

A négy sarkalatos erény:
1. Okosság. (Sapientia)
2. Igazságosság. (Justitia)
3. Lelki erősség. (Fortitudo)
4. Mértékletesség. (Temperancia)

Az isteni erények:
1.Hit.
2. Remény.
3. Szeretet.


A Szentlélek hét ajándéka:
1.Bölcsesség.
2. Értelem.
3. Jótanács.
4. Tudomány.
5. Lelki erősség.
6. Jámborság.
7. Istenfélelem.

Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. Az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban levőkért imádkozni,
6. a betegeket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.
Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

A nyolc boldogság
"Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. Amikor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig megnyitva. száját, így tanította őket:
l. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok a szelidek, mert ők bírják a földet.
3. Boldogok, akik sirnak, mert ők megvigasztaltatnak.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek.
5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
6. Boldogok a tisztaszivűek, mert ők meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak hívatnak.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-10.)

A Szentlélek elleni bűnök
Ezek az istenes élet alapjait érintik, a javulás lehetőségeit teszik kétségessé, a Szentlélek indításainak vetnek gátat, ezért különösen veszélyesek:
1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.

Égbekiáltó bűnök
A kateketikai hagyomány emlékeztet arra is, hogy vannak "égbekiáltó bűnök" is. Az égbe kiáltanak:
Ábel vére (Ter 4,10),
a szodomaiak bűne (Ter 18,20; 19,13.),
az egyiptomiaktól elnyomott nép kiáltása (Kiv 3,7-10.);
a jövevények, özvegyek és árvák jajgatása (Kiv 22,20-22.);
a bérmunkással szemben elkövetett igazságtalanság (MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).

Idegen bűnök
Melyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk:
1. Másnak bűnre tanácsot adni.
2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.
3. Vétekben mással egyetérteni.
4. Mást bűnre ingerelni.
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.
6. Másnak bűnét elnézni vagy elhallgatni.

7. Más bűnét elősegíteni vagy oltalmazni.

Az Anyaszentegyház ötparancsolata
Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál fogva a hívek és a hivő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz.
1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg !
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál !
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!


Az Egyház ünnepei
Főünnepek:
• Vízkereszt
• márc. 19. (Szent József)
• márc. 25. (Gyümölcsoltó Boldogasszony);
• Húsvét,
• Urunk Mennybemenetele
• Pünkösd
• Szentháromság vasárnapja
• Úrnapja
• Jézus Szíve péntekje
• jún. 24. (Keresztelő Szent János)
• jún. 29. (Szent Péter és Pál)
• aug.15. (Nagyboldogasszony)
• aug. 20. (Szent István király)
• okt. 8. (Magyarok Nagyasszonya);
• nov. 1. (Mindenszentek);
• Krisztus Király
• dec. 8. (Szeplőtelen Fogantatás)
• dec. 25. (Karácsony);
• jan. 1. (Karácsony nyolcada)
• továbbá a helyi fővédőszent és templomunk felszentelésének évfordulója.
Az Egyház bűnbánati napjai
A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy saját és mások bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben ellenálljunk.
E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk rneg saját áldozatunkat. A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15 és 17,20; vö. VI. Pál pápa intelmével).
Bár a keresztény ernber egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez idő szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: Hamvazószerdán és Nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)
Hústól való tartózkodás: Nagyböjt péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein. (Böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság.)
Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

IMÁK
Isten gyermeke vagyok című katolikus gyermekek számára készült könyvből
=
,,Történt egyszer, hogy Jézus éppen imádkozott. Amikor befejezte,
egyik tanítványa kérte -- Uram, taníts meg minket imádkozni -- Erre
Jézus így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok'': (Lukács
11, 1-2; Máté 6, 9-13)

MI ATYÁNK, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved.
Jöjjön el a Te országod.
Legyen meg a Te akaratod,
miképpen mennyben,
azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Katolikus keresztény hitünket az apostoli hitvallásban így valljuk
meg:

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, Ô egy Fiában,
a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől,
születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghala és eltemették.
Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada;
fölméne a mennyekbe,
ül a mindenható Atyaistennek jobbja felől,
onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben,
egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat,
szenteknek egyességét,
bűnöknek bocsánatát,
testnek feltámadását,
és az örök életet. Ámen.


Máriához, Jézus édesanyjához így szólj:

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA!
Kegyelemmel teljes,
az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

A reggeli, déli és esti harangszóra mondd:

AZ ÚR ANGYALA
köszönté Szűz Máriát,
és ô méhébe fogadá
a Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy Mária...

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy Mária...

És az Ige testté lőn,
és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy Mária...

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent
kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ô kínszenvedése és
keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen.

Esti Úr Angyala után imádkozzál a megholtakért:

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság
fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.

Saját szavaiddal is imádkozhatsz, például így:

Úr Jézus! Te hozzánk hasonló emberré lettél. Sok éven keresztül itt
a földön éltél, hogy megmondjad nekünk, milyen jó a mennyei Atya,
mennyire szeret minket, és hogy mit kíván tőlünk. Tőled tudjuk,
hogy a Te Atyád a mi Atyánk is, és azt akarja, hogy nagyon
szeressük Őt. Segíts, hogy a mennyei Atyát mindennél jobban
szeressem, jobban, mint az embereket, jobban, mint a játékaimat,
jobban, mint a virágokat, és szeretetből teljesítsem akaratát.
Boldog vagyok, hogy Istent Atyámnak szólíthatom. Bárcsak mindig
kedves gyermeke lehetnék! Segíts nekem, Jézusom!
Ámen.

Jézus, Mária és József Iegyetek mindenkor segítségemre. Ámen.
========================================================================
Isten szól -- válaszolok Neki.


Isten szól hozzád a virág illatában, a madárdalban, a csillagok
millióiban. Hallod a hangját? Nem, csak tudod: a madárdal, vagy egy
csodaszép virág, az égitestek fénye: üzenet számodra azok
Alkotójától... Isten szól hozzád a templomban, a szentmisén, a
szertartásokon, az orgona csodálatos muzsikájában... Isten szól hozzád
a Szentírás szavával. Ha csendben maradsz, figyelsz, meghallod és
megérted Isten szavát. Isten azt is szeretné, ha szavára válaszolnál.
Válaszolj neki! Szebben, mintha szüleidtől kérnél valamit, őszintébben
és nyíltabban, mintha legkedvesebb barátoddal beszélgetnél. Az
Istennel való találkozás, beszélgetés: az imádság.
Szólj hozzá reggel, amikor felébredtél, és este, mielőtt lefekszel.
Reggel az éjszakai pihenést köszönd meg neki, és kérd áldását az
egész napra. Este -- miközben visszagondolsz az eltelt napra -- adj
hálát Istennek a jóért, és kérj bocsánatot mulasztásaidért.

Imakönyvedben, sok imát találsz. Kérlek, válaszd ki a neked megfelelőt,
mely segít abban, hogy egyedül, családod tagjaival, vagy barátaiddal,
társaiddal -- tudod, milyen jó közösen imádkozni! -- felemeled szívedet
Istenhez. Akit szeret az embe, arra gyakran gondol. Ha a mennyei Atyát
gyermeki szívvel szereted, gyakran gondolsz rá, és megtapasztalod,
hogy az ima milyen örömmel tölti be majd életedet.

Reggeli imádságok:

SZÍVEM ELSÔ GONDOLATA
Hozzád száll föl, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked;
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked..

Édes Jézus, adj kegyelmet,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk anvja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj. Ámen.

Saját szavaiddal is imádkozhatsz, pl. így:

Jó reggelt, Istenem! De jót aludtam! Köszönöm az éjszakát és ezt a
reggelt, mely új napot hozott nekem. Segíts, hogy napközben se
feledkezzem meg Rólad. Add, hogy mi valamennyien, kicsik és nagyok,
mindig vidámak és jók lehessünk. Ámen.

ISTENEM! Hozzád emelem szívemet, kérlek, áldj meg engem. Ma
szívesen szót fogadok szüleimnek, nevelőimnek, jó leszek társaimhoz.
Szűz Anyám vigyázz reám! Őrangyalom Őrizz minden bajtól, s lelkemet
a bűntől. Ámen.


MÁR KÉL a fénynek csillaga:
Esengve kérjük az Urat,
Járjon ma mindenütt velünk,
Ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma:
Ne szóljon rút perek szava.
Szemünket védőn óvja meg:
A hívságot ne lássa meg.

Lakjék szívünkben tisztaság,
Távozzék minden dőreség:
A testnek dölyfét törje meg
Étel s italban hősi fék.

Hogy majd a nap ha távozott,
S az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent éneke
Legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát,
Dicsérjük egyszülött Fiát,
S a Lelket, a Vigasztalót,
Most és örök időkön át. Ámen.

Derüljön ránk az Úrnak, a mi Istenünknek kedve.
Kezünk, szívünk munkáját, Uram, Te igazgasd. Amen.

(Az egyházi zsolozsma reggeli imájából)

Napközben
Ne hagyd magára a benned élő Istent. Napközben többször gondolj Rá egy-
egy rövid imával.

Uram, áldd meg minden utamat, minden munkámat.
*
Istenem szeretlek, bánom bűneimet, segíts, hogy mindig jó gyermeked
legyek.
*
Uram, add, hogy meglássam azokat az alkalmakat, melyekkel
embertestvéreimen keresztül Neked tehetek.
*
Jézus Szíve, bízom benned!

Étkezés előtt

Istenem! Már nagyon éhesek vagyunk. Te adod a napot, Te küldöd az
esőt, a Te áldásoddal növekszik minden. Add meg nekünk a mindennapi
eledelt.

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

Adjad Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék. Ámen.

Étkezés után

Aki ételt, s italt adott,
Annak neve legyen áldott. Ámen.

Mi jóllaktunk --, hála Isten; annak is adj, kinek nincsen.

Uram, add áldásodat mindazokra, akiknek munkája hozzásegített
ahhoz, hogy terített asztalhoz ülhettünk. Ámen.

Tanulás előtt

Jöjj, Szentlélek Isten, világosítsd meg értelmemet.

Ampčre, francia fizikus írta fiának: ,,Tanulj, keresd a fényt, de
másik szemed az örökmécsesen legyen! Hallgasd a tudósokat, de csak az
egyik füleddel! Írj, de csak az egyik kezeddel, a másikkal fogd Isten
kezét, mint a gyermek az apjáét...''

Jézusom, gyermekkorodról azt mondja a Szentírás, hogy ,,növekedtél
korban, bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt''.
Milyen jó lenne, ha ez nekem is sikerülne. Ezért most is Rád
gondolok, és kérdem: mit tennél helyemben, hogyan osztanád be az
időmet. Légy velem, légy mintám és mértékem. Ámen.

Tanulás után

Istenem, minden tudás Tőled van. Köszönöm, hogy értelmet adtál, és
ma is sokat tanultam. Engedd, hogy a betűk, a számok, a tantárgyak
mögött észrevegyem a dolgok célszerűségét és a természet
törvényeit, melyeket Te alkottál. Ámen.

Szüleimért

JÓ ISTEN, te adtál nékem
Szerető szülőket,
Jóságukért oltalmazzad
S áldd meg, kérlek, őket.

Add, hogy mindig úgy szeressem,
Mint Te Szűz Anyádat,
Add, hogy sose érje őket
Miattam a bánat. Ámen.

JÉZUSOM, földi életedet 30 évig a családban töltötted, s ezzel
megszentelted a családi életet. Kérlek, áldd meg édesapát és
édesanyát. Adj nekik erőt, jó egészséget és boldogulást az életben.
A Te szereteted tegye boldoggá családi életünket. Áldd meg
terveinket, kösd össze megértésben szívünket. Segíts engem is, hogy
jó gyermekük legyek és soha ne okozzak nekik szomorúságot. Ámen.

Nagyszüleimért

Kérlek Jézusom, áldd meg nagyszüleimet. Adj nekik jó egészséget, de
erőt is, hogy Istenben bízva fogadják a betegséget és a test
gyengeségeit. Segíts minket családtagokat, hogy megértéssel és
szeretettel tudjuk őket körülvenni. Ámen.


Testvéreimért (testvéremért)

Istenem, áldd meg testvéreimet (testvéremet); add, hogy szeretetben
éljünk együtt, soha ne veszekedjünk, ne irigykedjünk egymásra.
Engedd, hogy mindig vidámak és hálásak legyünk, és sok örömet
szerezzünk szüleinknek. Ámen.

Barátaimért

Jézusom, Neked is voltak barátaid. Köszönöm, hogy én is találtam
barátokat. Te adtad őket nekem gondviselő szeretetedben. Engedd,
hogy önzetlen szeretettel, kitartó barátsággal közösen törekedjünk
a jóra! De mindenkinél jobban szeretlek Téged Jézusom. Te vagy az
én legnagyobb és legjobb Barátom. Ámen.

Tanítóimért, nevelőimért

Köszönöm Istenem, hogy olyan tanítókat adtál mellém, akik tudásukat
önzetlenül átadják nekem. Áldd meg, és jutalmazd meg őket sok
fáradságukért. Segíts abban, hogy minden jót és értékeset
megtanuljak tőlük, és ezzel Neked is, nekik is örömet szerezzek.
Ámen.


Hazámért

Istenem, földi hazát is adtál nekem, ezt az országot, ahol
születtem, ahol azokkal élek együtt, akiket szeretek. Tarts távol
tőlünk minden rosszat. Adj jó vezetőket, akik bölcsességgel
kormányozzák az országot, és óvják népünk békéjét. Boldogasszony
Anyánk, védd továbbra is hazánkat, és pártfogolj minket Szent
Fiadnál. Ámen.

Egyházamért

Úr Jézus! Mielőtt visszatértél az égbe, rábíztad Egyházadat
Péterre. Az Ô utóda a pápa. Áldd meg a pápát, püspököket, papokat,
egyházközségünk papjait és híveit. Adj mindnyájunknak erős hitet,
kitartó reményt, és a Te szeretetedet. Ámen.

Isten atyai szeretettel kíséri életedet, veled van. Mondd el Istennek
saját szavaiddal mindazt, ami történt veled és körülötted, aminek
örültél, ami miatt bánkódtál, s azt is, amit senki másnak nem tudsz
elmondani. Jó azt tudnod, hogy van Valaki, aki szeret, akinek te
nagyon fontos vagy, aki veled örül, aki megért, s ha szomorú vagy,
megvigasztal.

ISTENEM, TE ADSZ örömet és vidámságot a tiszta szívű, jóakaratú
embereknek.
Engedd, hogy minden adományodnak örülni tudjak és észrevegyem sok
jóságodat...
Segíts, hogy ne veszítsem el a kedvemet, ha sikertelenség, vagy
megbántás ér...
Add, Jézusom, hogy jó akarattal legyek mindenki iránt és
észrevegyem, ha valaki segítségre szorul. Ámen.

Esti imádságok

Ó, ÉDES ISTENEM,
Hálatelt a lelkem,
Hogy egész napon át Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
szívemet fehérre.

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűz Anyám s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha Ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen

Rövid lelkiismeretvizsgálat:
Gondoltam-e napközben Istenre...

Engedelmes voltam-e szüleimnek, nevelőimnek... Tisztelettel voltam-e
az idősebbek iránt... Békességes voltam-e testvéreimmel, társaimmal...
Igyekeztem-e megbocsátani a megbántást... Nem hazudtam-e... Nem
torkoskodtam-e... Kötelességeimnek hogyan tettem eleget: iskolában,
otthon... Az időmet hogyan használtam fel...

MENNYEI ATYÁM, most, hogy végiggondoltam az egész napomat, látom,
hogy sok olyasmit tettem, aminek Te nem örülsz. Sok a hibám,
mulasztásom, amit szívből sajnálok és kérlek, bocsáss meg nekem.
Istenem add, hogy holnap jobb legyek és úgy tegyek mindent, ahogy
azt Te akarod.
JÓSÁGOS ISTENEM, atyai kezedbe ajánlom szeretteimet. Kérlek, add
meg nekem azt a kegyelmet, hogy mindig bízzak jóságodban, hogy
biztonságban nyugodjam szerető karjaidban most és mindörökké. Ámen.

Este együtt a család. Imádkozzatok közösen.

A szentmise
Az Úr Jézus így adta szeretetének jelét az utolsó vacsorán. A kenyeret
és a bort saját testévé és vérévé változtatta. Fölajánlotta magát
áldozatul a mennyei Atyának, hogy kiengesztelje bűneinkért. Mi nem
tudtuk volna Istent kiengesztelni, hiszen Ő olyan nagy és mi olyan
kicsinyek vagyunk. Ezt egyedül az Úr Jézus tehette meg, mert Ô Isten
Fia. Nem volt könnyű Neki végigmenni a keresztúton és elszenvedni a
kereszthalált, de megtette Atyjáért, akit szeret és értünk is, mert
minket is szeret. Ezért nemcsak kötelességből veszünk részt a
szentmisén, hanem azért, mert szeretjük az Úr Jézust, és hálásak
vagyunk neki. A szentmisében tehát maga Jézus jön közénk, amikor a pap
a kenyeret és a bort átváltoztatja Jézus testévé és vérévé. A
szentáldozásban pedig szívünkbe jön, megajándékoz önmagával, hogy
életünk egybeforrjon az Ô isteni életével.

A vasárnapi, ünnepnapi szentmisét soha ne mulaszd el.
Ha teheted, vasárnaponként a diákmisére menj, ott hangzik el a neked szóló tanítás.

A bűnbocsánat szentsége


Mindig történik valami, amivel akarattal, vagy figyelmetlenségből
megbántunk valakit, vagy elmulasztjuk megtenni a jót, sőt rosszat
cselekszünk. Megtérésre vágyunk és bizonyosságra, hogy az Isten már
nem haragszik ránk. Jézus ismeri gyengeségeinket, szeret minket s
ezért elrendelte a bűnbocsánat szentségét.
Így szólt az Apostolokhoz:
,,Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyert, akinek megtartjátok, az bűnben marad.'' (János 20,22)

Ha valakit megbántottál, például szüleidet, csak úgy tudod
visszaállítani köztük és közted a békességet, ha belátod hibádat és
bocsánatot kérsz. Amikor mást megbántasz, tulajdonképpen Istent is
megbántod, mert elrontod hibáddal (engedetlenség, önzés,
szeretetlenség, dac, feleselés stb.) az együttlét örömét és elűzöd a
szeretetet. A Szeretet pedig, maga az Isten! Senki sem mondhatja:
nincs bűnöm. Bűnt elkövethetünk: gondolattal, szóval, cselekedettel és
a jó elmulasztásával. Ha észreveszed, hogy hibáztál tudva és akarva,
akkor őszinte bánattal fordulj a mennyei Atyához ezzel, vagy hasonló
imával!

Istenem, bánom bűnömet... megtörtént, gyönge voltam. De Te tudod,
hogy mennyire szeretlek! Rájöttem, hogy, bepiszkolódtam és nagyon
rossz így, egyedül. Kérlek, erősíts meg, hogy minél előbb
elvégezhessem a szentgyónásomat. Ámen.

Szentgyónás előtt első teendő a lelkiismeretvizsgálat. Előtte mindig
kérd a Szentlélek Isten segítségét:

Szentlélek Isten! Adj világosságot, hogy olyannak lássam önmagamat,
amilyen vagyok. Hogy megértsem és valóra váltsam a mennyei Atya
rólam szóló terveit.
Adj világosságot ahhoz is, hogy felismerjem hibáimat, bűneimet, és
megértsem, hogy Istent, a szerető Atyát bántottam meg. Add, hogy
ôszinte legyen a szentgyónásom. Istenem, szeretlek! Ámen.


Szeretem-e Istent teljes szívemből? Az Ô szent nevében imával
kezdem-e, és fejezem be a napot? Gondolok-e rá napközben, aki mindig
rám gondol, őriz és szeret?
Voltam-e vasárnap és ünnepnap szentmisén? Nem mentem-e későn?
Rendesen viselkedtem-e a templomban?
Kötelességeimet hogyan teljesítettem a tanulásban, munkában? Nem
voltam-e lusta, kényelmes? Jézus mennyit szenvedett értem, egy kis
áldozatot én is hozhatok érte!
Testemet is az Istentől kaptam. Nem tettem-e kárt az
egészségemben vigyázatlansággal, szabálytalan közlekedéssel?
Étkezésnél nem voltam-e mohó és torkos? Tettem-e helytelen,
szemérmetlen dolgot? Elfelejtve, hogy testem a Szentlélek temploma?
Vigyáztam-e füleimre, hogy káromló, csúfolódó beszédet, pletykát
ne hallgassak meg?
Vigyáztam-e szemeimre, hogy illetlen dolgot ne nézzek?
Vigyáztam-e számra, nem használtam-e sértő, goromba, gúnyolódó,
türelmetlen, hazug, vagy illetlen szavakat? Gondoltam-e arra, hogy
Jézus a szentáldozásban a számon keresztül tér be hozzám?
Vigyáztam-e kezeimre, nem nyúltam-e más tulajdona után? Nem
rongáltam-e meg más holmiját? Nem vertem-e pajtásaimat, nem kínoztam-e
az állatokat?
Gondolataimra vigyáztam-e? Nem voltam-e hiú arra, hogy
tehetséges, szép vagyok? Elfelejtettem-e, hogy mindezt Istentől
kaptam?
Nem voltam-e féltékeny testvéremre, vagy pajtásaimra? Nem szennyeztem-
e be lelkemet illetlen gondolatokkal? Tiszteltem, szerettem-e
szüleimet? Engedelmeskedtem-e nekik, mint a gyermek Jézus a názáreti
házban? Nem szorítottam-e meg feleseléssel, makacs, durcás
viselkedéssel? Imádkoztam-e értük, hiszen Isten után nekik tartozom a
legnagyobb hálával? Nem vált-e szokásommá valamelyik vétek?
*
HÉT FŐBŰNT ismerünk, amelyek gyökerei, indítóokai lehetnek hibáinknak.
Ugyanannyi erény, jótulajdonság is van, melyekkel leküzdhetjük
hibáinkat. Melyik a fô hibád?
1. kevélység -- alázatosság
2. fösvénység -- jószívűség
3. tisztátalanság -- tisztaság
4. irigység -- önzetlen szeretet
5. torkosság -- mértékletesség
6. harag -- szelídség
7. lustaság -- szorgalom

Lelkiismeret-vizsgálat után:

BÁND BŰNEIDET!

ATYÁM, MÉLTÓ szeretnék lenni szeretetedre. Bánt, hogy olyan sokszor
rosszat tettem. Bocsáss meg! Engedd, hogy most őszinte szentgyónást
végezzek, és utána tiszta szívvel, új lendülettel éljek, és
dicsérjelek Téged. Ámen

Gyónásodat így végezd:

Belépsz a gyóntatószékbe és köszönsz:
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Letérdelsz és keresztet vetsz magadra:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Lelki atyád a következő imádságot mondja el érted:
Isten, adja meg neked, hogy igazán belásd bűneidet, és felismerd az
ô irgalmas szeretetét.
Feleled: Ámen.


Ezután így folytatod: Gyónom a mindenható Istennek….
Utoljára gyóntam ... azóta ezeket a bűnöket követtem el.
Ezután felsorolod bűneidet ...
Ha lelki atyád kérdésekkel segít neked, te őszintén válaszolj.

A végén ezt mondod:
Más bűnömre nem emlékszem. Figyelmesen meghallgatod lelki atyád
tanácsát, szavait.
Általa a Szentlélek szól most hozzád. A bűnöket jóvá kell tenni: az
elégtételt gondosan meghallgatod és megjegyzed.
Ezek után megbánod bűneidet a következő imával:
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent
megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra
törekszem, és a bűnt kerülöm.

Amikor lelki atyád feloldozást ad, keresztet vetsz magadra, és
ráfeleled: Ámen.

Lelki atyád mondja:
Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Te feleled:
Mert örökké szeret minket!
Lelki atyád így búcsúzik el tőled:
Isten megbocsátotta bűneidet! Menj békével!

Utána felállsz, köszönsz, és kijössz a gyóntatószékből.

Majd mondd el a gyónás után KÖSZÖNÖM URAM, hogy újra tiszta lehetek!

Azután végezd el a feladott elégtételt.

Bűneidet jóvá kell tenni. Például, ha elloptál valakitől valamit,
vissza kell adnod; ha hazugsággal félrevezettél valakit, be kell
vallani az igazat.

Ima a szentgyónás után:

Jézusom, köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet. Hálából
szeretetedért egészen a Tied akarok lenni. Boldog vagyok, hogy
szeretetedet viszonozhatom tiszta élettel! Ne engedd, hogy bűnt
kövessek el. Adj erőt, hogy rossz hajlamaimat felismerhessem és
legyőzzem azokat. Sokan vannak, akik bűnökkel megbántanak Téged.
Világosítsd meg értelmüket, hogy ôk is felismerjék és megbánják
bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálás legyek, mert irgalmas
vagy hozzánk! Ámen.

=======================================================================
Imádságok szentáldozás előtt

Jézusom! Testünket mindennap étellel táplálod. Lelkünknek Te magad
akarsz eledele lenni. Hiszem, hogy a fehér ostyában Te vagy jelen.
Vágyódom Utánad Jézusom. Jöjj, tisztíts meg, szentelj meg és
üdvözíts engem. Ámen.

Ó, JÉZUSOM, ki vagy Te? És ki vagyok én? Tied az egész teremtett
világ és mégis egy kis gyarló lélekben akarsz megpihenni? Boldogan emlékezem arra a szép napra, amikor
először jöttél hozzám. Térj be lelkembe ma is. Szereteted fénye árasszon el, és engedd, hogy azt sugározzam környezetemre. Jöjj el, Uram, Jézus! Ámen.

LEBORULOK ELÔTTED Uram, Jézus és imádlak. Méltatlan vagyok
jóságodra, de bízom Benned, mert irgalmas vagy. Jöjj, kész az én
szívem!

ISTENEM VAGY, én porszem vagyok,
Szemed mégis reám ragyog.
Karod szeretve felém tárod,
szívemet Szívedre várod.
Szent Neved legyen, ezerszer áldott!

,,URAM, NEM VAGYOK MÉLTÓ, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval
mondd és meggyógyul az én lelkem!'' Most én is úgy érzem, hogy nem
vagyok méltó a Te látogatásodra. Tekints gyöngeségemre. Egy szavad
elég, hogy lelkem új erőre kapjon és vágyódjam a jóra. Jöjj
Jézusom, imádlak Téged és lelkem megszentelődve várja, hogy ajtaján
belépj.

Imádságok szentáldozás után

Most senki, és semmi nem fontos!
Csak Te, meg én. Átjárja a Te istenséged az én szegény kis
emberségemet. Őrizz meg magadnak Jézusom!

JÉZUSOM, TIED akarok lenni most, és mindörökké! Jóságos Szívednek
ajánlom mindazokat, akiket szeretek... Mentsd meg kérlek a
bűnösöket, és könyörülj a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken. Ámen.

KRISZTUS LELKE, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére ihless meg engem,
Krisztus oldalából folyó víz
tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts meg engem.
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől
oltalmazz meg engem.
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
És engedj hozzád jutnom,
hogy szentjeiddel dicsérjelek
mindörökkön, örökké. Ámen.
(Szent Ignác fohászai)

Feszület előtt

Úr Jézus! Itt térdelek kereszted előtt, és arra kérlek, önts
szívembe hitet, reményt és szeretetet. Add, hogy bűneimet őszintén
megbánjam, adj erős akaratot, hogy a hibákat jóvátegyem.
Szomorú szívvel nézem öt szent sebedet, és arra gondolok: mennyire
szerettél minket!
Emlékezem Dávid próféta szavára, aki nevedben megjövendölte:
,,Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden
csontomat.''
Jézusom, nagyon akarlak szeretni! Ámen.

Lelkiáldozás
Jézusom, most Rád gondolok és megmondom Neked, hogy nagyon
szeretlek, vágyódom Utánad. Mivel nincs módomban áldozni,
kérlek, jöjj hozzám lélekben. Jöjj, Uram Jézus... Amen.

Szentséglátogatás

Ha igazán szereted az Úr Jézust, többször meglátogatod. Az örökmécs
fénye jelzi, hogy Jézus vár minket, bármikor mehetünk hozzá. Ha
templom előtt mész el, térj be egy pillanatra, és köszöntsd Jézust az
Oltáriszentségben. Ha pedig több időd van, maradj ott egy kis
beszélgetésre.

Jézus így beszél hozzád:
Örülök, hogy bejöttél hozzám, hiszen érted maradtam itt az
Oltáriszentségben... Érted lettem kicsi gyermek... Érted vittem a
nehéz keresztet... Érted szállok le naponta az oltárra... Érted
lakozom itt éjjel-nappal egyedül, és várlak... Gondolj rám
sokszor!... Szeresd és segítsd szüleidet!... Légy figyelmes
társaidhoz!... Segítsd is szeresd az öregeket és a betegeket!...
Amikor csak teheted, gyere el, hogy ne legyek olyan sokat egyedül.

Mondd el te is kéréseidet, vágyaidat, kívánságaidat Jézusnak, például
így:

Köszönöm, Jézusom, hogy itt maradtál közöttünk, és hogy a
szentáldozásban táplálékunk vagy... Köszönöm a jó szülőket, akik jó
példával és tanítással elvezettek hozzád... Áldd meg őket, látod
annyit dolgoznak, és annyi a gondjuk... Áldd meg tanítóimat, akik
annyit fáradnak velünk... Olyan nehéz a tanulás és néha olyan nehéz
jónak lenni... Segíts Jézusom! Köszönöm, hogy jó barátot (barátnőt)
adtál. Áldd, és segítsd azokat is, akik még nem hallottak rólad és
nem ismerik a te szeretetedet. Segíts, hogy ne bántsalak meg
bűneimmel, hanem add, hogy mindig jobban tudjalak szeretni.
Legközelebb újra meglátogatlak. Kérlek, áldj meg! Ámen.
=======================================================================Családfelajánlás Szent Józsefnek:

Szent József, légy házunk ura,
Kis családunk patrónusa.
Egyetértés hű szeretet
Egyesítse szíveinket
Az ég felé mutass utat,
gyámolítsd az ellankadtat,
Küzdelmünkben légy segélyünk,
Erényekben példaképünk.
Átadjuk e ház kulcsait,
Oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros,
Ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten-áldást,
Minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusunknak
S a Szeplőtelen Szűzanyának,
Hogy családunk kicsi háza,
Názáretnek legyen mása.
Ámen.
=======================================================================
A Szentlélek ajándékaiért így imádkozz:

BÖLCSESSÉG LELKE: adj világosságot, mellyel felfoghatom, hogy
amit a természetben látok, mind Isten ajándéka!
ÉRTELEM LELKE: segíts egyre jobban megértenem Jézus Örömhírét,
hogy olyan erős legyen a hitem, mint a sziklára épített ház!
JÓTANÁCS LELKE: úgy irányítsd életemet, hogy mindig hűséges
gyermeke maradjak Istennek!
ERÔSSÉG LELKE: adj erőt, hogy türelemmel viseljem az élet
nehézségeit, sikeresen küzdjek a bűn ellen, és mindig
becsületesen teljesítsem kötelességeimet!
TUDOMÁNY LELKE: segíts, hogy az igazságot megismerjem, és
szerinte éljek!
JÁMBORSÁG LELKE: add, hogy Jézushoz hasonlóan éljek, kedvességben
is növekedjek Isten és az emberek előtt!
ISTENFÉLELEM LELKE: önts szívembe olyan szeretetet, hogy sohase
kelljen félnem tőled, hiszen mennyei Atyám vagy!

A szentolvasó:
A hagyomány Szent Domonkost tartja a rózsafüzér megteremtőjének s az kétségtelen, hogy a Domonkos-rendi szerzetesek és a karthauziak példája nyomán lett népi ájtatossággá. Az imamódot először IV. Sixtus pápa hagyta jóvá 1478-ban. A katolikus egyház minden év októberében imádkozza nyilvánosan a rózsafüzér imát.
A rózsafüzér imádság az evangélium rövid összefoglalója.
Bevezető rész:
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Ámen
Feszületre: A keresztre ezt mondjuk Hiszekegy...
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az o egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; kínzaték Poncius Pilátus alatt; megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada; fölméne a Mennyekbe, ül a Mindenható Atya Isten jobbján; onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben; egy egyetemes keresztény Anyaszentegyházat; szenteknek egyezségét, bűnöknek bocsánatát; testnek feltámadását; és az örök életet. Ámen
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen
Fatimai fohász
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
Bevezető részből és öt tizedből áll

Nagy szemekre: Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Ámen

Három kis szemre: Üdvözlégy Mária... és Jézus neve után a
következő kéréseket mondjuk:
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
(titok)……
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
Ezután ismét Dicsőség...
majd a nagy szemre Miatyánk következik.

A következő öt tizedben a kis szemekre: Üdvözlégy..., melyben Jézus
neve után mondjuk a megfelelő titkot, aszerint, hogy melyiket
imádkozzuk. Minden tized után Dicsőség... a nagy szemre: Miatyánk...

A rózsafüzérbe iktatott gondolatok a titkok.
Mindig az Üdvözlégy ima szövegét bővítjük vele.

Örvendetes rózsafüzér

Gondolkodunk a Szűz Anya öröméről, amit akkor érzett, amikor még a kis
Jézust karjaiban tarthatta, szívére szoríthatta.
Te milyen gyermeke vagy szüleidnek?...
Szoktál-e nekik örömet szerezni?...

1. aki hitünket növeli
2. aki reményünket erősíti
3. aki szeretetünket tökéletesíti

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

Világosság rózsafüzére

Írva van az Evangéliumban, hogy az Atyánál egyetlen
közbenjáró van: Jézus Krisztus. Valóban Ő szüntelen a világosság
fényében jár. Ha Őt figyeljük, általa mind jobban felismerjük az Atya akaratát és azt
cselekedjük mi is.

1. aki a Jordánban megkeresztelkedett
2. aki Kánában megmutatta isteni erejét
3. aki meghirdette Isten országát
4. aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta magát

Fájdalmas rózsafüzér

Együtt érzünk a fájdalmas Szűz Anyával. Rettenetes volt látnia
ártatlan, szent Fiának szenvedéseit. Íme az Isten Báránya, aki elveszi
a világ bűneit... A napi szenvedéseket, kudarcokat el tudod-e
viselni?...

1. aki érettünk vérrel verejtékezett
2. akit érettünk megostoroztak
3. akit érettünk tövissel megkoronáztak
4. aki érettünk a /nehéz/ keresztet hordozta
5. akit érettünk keresztre feszítettek

Dicsőséges rózsafüzér

Jézus él! Feltámadt! Édesanyját is felvitte testestől - lelkestől az
égbe. Köszöntsük nagy szeretettel égi Édesanyánkat, és kérjük,
segítsen úgy élni itt a földön, hogy helyet kapjunk Isten országában.1. aki halottaiból /halálból/feltámadott
2. aki a mennybe fölment
3. aki nekünk a Szentlelket elküldötte
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

 

­